Lịch sử thành lập
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


I. TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP 579

   - Ngày thành lập       : 01 tháng 9 năm 2000
   - Ban lãnh đạo          : + Đàm Quang Tuấn
                                    + Trần Quốc Hùng
                                    + Nguyễn Đình Hoàng
                                    + Nguyễn Ngọc Phước

II. TRUNG TÂM KINH DOANH ĐỊA ỐC VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 579
   - Quyết định ngày      : 4 tháng 4 năm 2002

III. CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579
   - Quyết định ngày     : 8 tháng 01 năm 2004
Từ việc sáp nhập 4 đơn vị: Trung Tâm KD Địa Ốc & ĐTPTCN 579, Xí Nghiệp XDCT 546, Xí Nghiệp XDCT 331, Xí Nghiệp XDCT 335 (Sau này là Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 579)
   - Ban lãnh đạo          : + Đàm Quang Tuấn
                                    + Trần Quốc Hùng
                                    + Hà Duy Vỹ
                                    + Nguyễn Đình Hoàng
                                    + Lê Đình Quốc Lân

IV. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

    - Quyết định ngày    : 30 tháng 12 năm 2005

    1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN I
    - Hội đồng quản trị   : + Đàm Quang Tuấn - Chủ tịch
                                    + Trần Quốc Hùng
                                    + Nguyễn Đình Phùng
                                    + Huỳnh Ngọc Miễn
                                    + Nguyễn Quang Ninh
    - Ban kiểm soát        : + Đinh Ngọc Thanh
                                    + Nguyễn Ngọc Thạch
                                    + Mai Xuân Hạnh
    - Giám đốc               : Trần Quốc Hùng

    2. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007
    - Ban Tổng Giám đốc: + Đàm Quang Tuấn - Kiêm Tổng Giám đốc
                                    + Nguyễn Lương Giáp
                                    + Nguyễn Quang Ninh 
                                    + Mai Văn Thái

    3. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008
    - Hội đồng Quản trị   : + Đàm Quang Tuấn     - Chủ tịch
                                    + Trần Quốc Hùng       - Phó Chủ tịch
                                    + Nguyễn Quang Ninh  - Ủy viên
                                    + Huỳnh Ngọc Miễn     - Ủy viên
                                    + Mai Văn Thái           - Ủy viên
    - Bam Kiểm soát      : + Nguyễn Đình Phùng  - Trưởng ban
                                    + Đinh Ngọc Thanh
                                    + Mai Xuân Hạnh
    - Ban Tổng Giám đốc: + Đàm Quang Tuấn    - Kiêm Tổng Giám đốc
                                    + Nguyễn Lương Giáp  - Phó Tổng Giám đốc 1
                                    + Nguyễn Quang Ninh  - Phó Tổng Giám đốc 2
                                    + Mai Văn Thái           - Phó Tổng Giám đốc 3

   4. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
    - Hội đồng Quản trị   : + Đàm Quang Tuấn     - Chủ tịch
                                    + Trần Quốc Hùng       - Phó Chủ tịch
                                    + Nguyễn Quang Ninh  - Ủy viên
                                    + Huỳnh Ngọc Miễn     - Ủy viên
                                    + Mai Văn Thái           - Ủy viên
    - Bam Kiểm soát      : + Nguyễn Đình Phùng  - Trưởng ban
                                    + Nguyễn Thị Kim Cuc
                                    + Mai Xuân Hạnh
    - Ban Tổng Giám đốc: + Đàm Quang Tuấn    - Kiêm Tổng Giám đốc
                                    + Nguyễn Lương Giáp  - Phó Tổng Giám đốc 1
                                    + Mai Văn Thái           - Phó Tổng Giám đốc 2
5. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
    - Hội đồng Quản trị   : + Đàm Quang Tuấn     - Chủ tịch
                                    + Trần Quốc Hùng       - Phó Chủ tịch
                                    + Huỳnh Ngọc Miễn     - Ủy viên
                                    + Mai Văn Thái           - Ủy viên
    - Bam Kiểm soát      : + Nguyễn Đình Phùng  - Trưởng ban
                                    + Nguyễn Thị Kim Cuc
                                    + Mai Xuân Hạnh
    - Ban Tổng Giám đốc: + Đàm Quang Tuấn    - Kiêm Tổng Giám đốc
                                    + Nguyễn Lương Giáp  - Phó Tổng Giám đốc 1
                                    + Mai Văn Thái           - Phó Tổng Giám đốc 2
6. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
    - Hội đồng Quản trị   : + Đàm Quang Tuấn     - Chủ tịch
                                    + Trần Quốc Hùng       - Ủy viên
                                    + Đàm Quang Việt     - Ủy viên
    - Bam Kiểm soát      : + Nguyễn Đình Phùng  - Trưởng ban
                                    + Nguyễn Thị Kim Cuc
                                    + Mai Xuân Hạnh
    - Ban Tổng Giám đốc: + Đàm Quang Tuấn    - Kiêm Tổng Giám đốc
                                    + Nguyễn Lương Giáp  - Phó Tổng Giám đốc 1
                                    + Mai Văn Thái           - Phó Tổng Giám đốc 2

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo