Quy chế hoạt động
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 20/02/2008 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng (gọi tắt là Sàn giao dịch) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, được sử dụng con Dấu của Công ty để giao dịch trong các chức năng hoạt động của mình. Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Sàn giao dịch do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
     Điều 2. Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng được phép tổ chức hoạt động kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, các văn bản hướng dẫn kèm theo và Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.
     Điều 3. Điều hành Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng là Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc có một hoặc một số Phó Giám đốc, trong đó có một Phó Giám đốc thường trực. Giám đốc Sàn giao dịch do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm.

CHƯƠNG II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
     Điều 4. Sàn Giao dịch có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
     1.Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
     2. Thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
     3. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch bất động sản.
     4. Thực hiện thanh toán bù trừ đối với các giao dịch bất động sản.
     5. Công bố các thông tin về hoạt động giao dịch bất động sản.
     6. Thu phí dịch vụ bất động sản và phí các dịch vụ gia tăng liên quan đến bất động sản theo quy định.
     7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán theo quy định của Nhà nước;
     8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty giao.
     Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Sàn Giao dịch gồm có:
     1. Phòng Giao dịch.
     2. Phòng Nghiên cứu và thông tin thị trường;
     3. Phòng Tài chính - Kế toán.
     4. Phòng Hành chính - Nhân sự.
    Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng nói trên do Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng quy định cụ thể sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.
     Điều 6. Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
     1. Tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của Sàn.
     2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm của Sàn trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty xét duyệt.
     3. Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp điều hành hoạt động của Sàn trong từng thời gian cụ thể.
     4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ các quy định về hoạt động của Sàn trong phạm vi quyền hạn được giao.
     5. Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ theo sự phân công và uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
     6. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc.
     7. Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật của Sàn, chăm lo, tổ chức đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của Sàn.
     Điều 7. Phó Giám đốc Sàn giao dịch:
     1. Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Sàn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được giao.
     2. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc Thường trực chịu trách nhiệm điều hành công việc của Sàn và báo cáo lại kết quả hoạt động khi Giám đốc có mặt.
     3. Trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc Thường trực vắng mặt, Giám đốc cử một trong các Phó Giám đốc còn lại thay mặt mình điều hành công việc của Sàn và báo cáo lại khi Giám đốc có mặt.
     Điều 8. Hoạt động của Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng trong kinh doanh và dịch vụ bất động sản được thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, các văn bản hướng dẫn kèm theo và quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.
     Điều 9. Thành viên Sàn:
     1. Thành viên Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng (sau đây gọi là thành viên) là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ bất động sản, đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và được cấp chứng nhận hoạt động tại Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng.
     2. Chỉ thành viên mới được thực hiện các giao dịch bất động sản tại Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng.
     3. Các thành viên phải chấp hành đúng các quy định về hoạt động của thành viên khi thực hiện công việc của mình.
     Điều10. Quan hệ với khách hàng:
     1. Trên cơ sở quyền lợi của khách hàng, Sàn giao dịch cung cấp thông tin về bất động sản chính xác, kịp thời để cho khách hàng lựa chọn và quyết định đúng đắn khi giao dịch.
     2. Sàn giao dịch đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất, giữ mối quan hệ hợp tác, thiện chí với khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch dịch tại Sàn giao dịch.
     Điều 11. Hoà giải:
     1. Theo đề nghị của các bên có tranh chấp, Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng có thể thành lập Hội đồng hoà giải hoặc cử người của Sàn thực hiện chức năng trung gian hoà giải khi cần thiết.
     2. Sàn chỉ có thể làm trung gian hoà giải cho các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, dịch vụ bất động sản mà các bên có quan hệ với Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng.

CHƯƠNG III
 CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

     Điều 12. Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng thực hiện chế độ quản lý tài chính của Nhà nước áp dụng đối với đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc theo quy định của Nhà nước.
     Điều 13. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, Sàn giao dịch lập và thực hiện kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.
 
CHƯƠNG IV
 THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, GIAO DỊCH TẠI SÀN
     Điều 14. Bất động sản đưa vào giao dịch tại sàn giao dịch phải đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản.
     Điều 15. Quản lý và cung cấp thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch phải trung thực, chính xác và kịp thời, giúp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quyết định đúng đắn cho mình khi thực hiện giao dịch tại sàn giao dịch.
     Điều 16. Giao dịch bất động sản tại Sàn giao dịch thực hiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định hướng dẫn thi hành.
 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
     Điều 17. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 quyết định.
     Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng có trách nhiệm cụ thể hoá và ban hành các quy định trong từng lĩnh vực hoạt động của Sàn để thực hiện quy chế này.
                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                       CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                       

                                                                                      ĐÀM QUANG TUẤN