Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản
      CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 16/QĐ-HĐQT                                                Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng
trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579
_______________

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

     - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

     - Căn cứ Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

     - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579;

     - Theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.

     Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.

     Điều 2. Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng có trụ sở chính tại : Tầng 1- tầng 12, Toà nhà Vĩnh Trung Plaza, Số 253-257 Đường Hùng Vương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

     Tên gọi          : SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG.

     Tên tiếng Anh : Danang Real Estate Transaction Center.

     Tên viết tắt   : DanaRees.

     Điều 3. Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng có chức năng :

     1 Thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản.

     2. Thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau :

     - Định giá bất động sản.

     - Tư vấn bất động sản.

     - Quảng cáo bất động sản.

     - Đấu giá bất động sản.

     - Quản lý bất động sản.

     Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 quyết định cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng.

     Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 và Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 Nơi nhận :
- Như điều 5;
- Sở xây dựng TPĐN; 
- Lưu VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

CHỦ TỊCH HĐQT
ĐÀM QUANG TUẤN